ALGEMENE voorwaarden

ze gelden bij de inschrijving voor een van de sessies, groepen, masterclasses, cursussen of andere activiteiten van SoulWork Company.

 

Contactgegevens:
Middenburcht 116
3452 MT Utrecht

 

KVK: 69938105
RBCZ: 190482R
CAT: CM2167-17-06-19

DEFINITIES

 • Facilitator: SoulWork Company, van Marjolein Burgers, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 69938105.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met facilitator(s) een overeenkomst is aangegaan.
 • Overeenkomst: de bevestigde inschrijving voor deelname aan de activiteit door deelnemer, bekrachtigd middels betaling van het volledige trainingsgeld van deelnemer aan facilitator(s) voor betreffende activiteit.
 • Activiteiten: het geheel van aanbod die facilitators aan deelnemers aanbieden. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: sessies, groepen, masterclasses en cursussen, zowel offline als online met een door facilitators ontwikkeld programma, oefening of meditatie.
 • Informatie: alle gegevens afkomstig van deelnemer(s).
 • Website: www.soulworkcompany.nl

ALGEMEEN

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals ze op deze website staan vermeld.
 • Gemaakte afspraken voor een behandeling kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Tot 24 uur van tevoren betaal je 50% van de kosten. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 • Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
 • Tijdens de eerste sessie stellen we voorafgaand aan de behandeling van de cliënt een aantal vragen met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de behandeling. Het is belangrijk dat de cliënt relevante informatie verstrekt.
 • Eventueel medicijngebruik dient de cliënt door te geven.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de sessies met ons deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Dit wordt niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 • Door ons worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel zullen we de cliënt doorverwijzen naar een huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij een behandeling ondergaat.
 • Bij overmacht of ziekte zullen we de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.
 • Per behandeling of behandeltraject sturen we een factuur per e-mail toe. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen per bankoverschrijving. 
 • We geven geen erotische massages.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Door akkoord te gaan via de website na het inschrijven voor een activiteit of plaatsen van een bestelling via de webshop, dan wel akkoord te gaan via een e-mail, verklaart de deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van facilitator(s) en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en op maat gemaakte afspraken voor deelname aan een activiteit, dan prevaleren de bepalingen uit de gemaakte afspraken, mits via wederzijds akkoord via e-mail vastgelegd.
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door facilitators zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of activiteit.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer wordt door in
  gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.
 • De deelnemer dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
 • Facilitators garanderen dat de activiteiten naar beste kunnen worden uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • De deelnemer dient facilitators te voorzien van alle juiste gegevens waarvan deelnemer redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de activiteit.

ARTIKEL 2: PRIVACY

 • Facilitators gebruiken je gegevens alleen voor alle handelingen die voor je inschrijving en de bijbehorende administratie nodig zijn.
 • Facilitators spannen zich in om de gegevens van deelnemers zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 • Facilitators zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van inschrijving en deelname aan de activiteit van de deelnemer hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 • In een tijd waarin iedereen gemakkelijk foto’s, video’s en geluidsopnames maakt, willen we graag ook hier zorg dragen voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van onze groepen. Daarom hebben we besloten dat deelnemers geen beeld- of geluid opnames mogen maken in onze programma’s.
 • Deelnemers mogen wel foto’s maken buiten het programma om – op deze foto’s moeten andere deelnemers onherkenbaar/niet in beeld zijn. Is een deelnemer wel herkenbaar in beeld gebracht, dan heb je aan de betreffende deelnemer expliciete toestemming te vragen de foto te bewaren/verspreiden.
 • Facilitators zullen tijdens programma’s soms een foto maken met de intentie om de (sfeer van de) activiteit vast te leggen. Deelnemers zullen onherkenbaar/niet in beeld zijn. Is een deelnemer wel herkenbaar in beeld gebracht dan vragen facilitators aan de betreffende
  deelnemer expliciete toestemming om de foto te bewaren/verspreiden.
 • In een enkel geval maken facilitators zelf geluidsopnames. Dat doen we omdat we onszelf willen kunnen terugluisteren of bijvoorbeeld om een deelnemer die met ons medeweten een deel van het programma moet missen door overmacht, toch mee te kunnen laten luisteren. Dit doen we altijd op een eigen opname-apparaat. Mocht je vragen hierover hebben, kun je altijd een van de facilitators aanspreken.

ARTIKEL 3: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de activiteiten ontwikkelde of ter beschikking gestelde (online) documentatie, adviezen, rapporten, strategieën, foto’s, teksten, oefeningen, content, documenten, afbeeldingen, handleidingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij facilitators tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hiervan mag niets gekopieerd of verveelvoudigd worden en/of met derden worden gedeeld.
 • De door facilitators geleverde producten, activiteiten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De inhoud van de websites, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving en merken, zijn het eigendom van facilitators en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de websites niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van facilitators.
 • Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door facilitators ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van facilitators, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan het programma, sessie, workshop is op eigen risico.
 • Facilitators zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of vermissing van geld of goederen van deelnemers op locatie. Je draagt hier zelf zorg en verantwoordelijkheid voor.
 • Facilitators zijn niet aansprakelijk voor het welzijn van deelnemers gedurende het verblijf. Je bent zelf aansprakelijk voor eigen welzijn.
 • Facilitators zijn niet aansprakelijk voor fysieke, dan wel psychische gevolgen waarvan de deelnemer van mening is dat deze voortkomen uit deelname aan de activiteiten.
 • Indien facilitators tijdens activiteiten situaties of ziektebeelden vermoeden die niet binnen de diensten van facilitators vallen, dan zullen facilitators de deelnemer doorverwijzen naar een arts of deskundige. Voortzetting van het programma zal in overleg met de deelnemer worden besproken.
 • Na het verstrijken van de duur van de activiteit, in geval van een programma met een bepaalde duur, kan door de deelnemer geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de activiteit in welke vorm dan ook.
 • Iedere overeenkomst tussen facilitator en deelnemer is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Facilitators kunnen als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 • Indien facilitator onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door deelnemer.
 • In aanvulling op hierboven staande punt is facilitator dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van facilitator aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan facilitator toegerekend kunnen worden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 • Facilitators sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door facilitator(s) geleverde activiteiten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van facilitator(s).
 • Facilitators zijn in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast is facilitator nimmer aansprakelijk voor geestelijke- en psychische schade.
 • Deelnemer vrijwaart facilitator(s) voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan deelnemer geleverde producten en diensten van facilitator(s).
 • Facilitators zijn nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop deelnemer de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
 • Facilitators zijn bij sommige activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar facilitators weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen. Facilitators kunnen derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie facilitator een overeenkomst is aangegaan.
 • Facilitators behouden het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten en activiteiten. Indien facilitators overgaan tot wijziging van de voorwaarden, stellen zij deelnemers hiervan op de hoogte. Het staat deelnemer vervolgens vrij om de overeenkomst/activiteit te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen facilitators en deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 • Indien facilitators op eigen initiatief ten gunste van de deelnemer afwijken van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de deelnemer nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 • Zowel de deelnemer als facilitators zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
 • Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de deelnemer op een derden worden overgedragen indien facilitators hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij (een van de) facilitators partij zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • De deelnemer en facilitator(s) zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
 • Indien dwingendrechtelijke regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen facilitator(s) en de deelnemer.
 • Deelnemer gaat middels ondertekening uitdrukkelijk akkoord met het feit dat de deelnemer op geen enkele wijze de facilitator aansprakelijk kan stellen voor (in-) directe schade in welke vorm dan ook. Middels betaling en dus ondertekening vrijwaart de ondertekenaar de facilitator voor enige vorm van schadeclaims. SoulWork Company wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een
  overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige ander rechtsgrond af, voor alle directe-, indirecte-, incidentele-, gevolg-, aanvullende- en bijzondere schade alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan een activiteit georganiseerd of begeleid door SoulWork Company.

ARTIKEL 5: INSCHRIJVING, BETALING EN FACTURATIE

 • Inschrijvingen zijn definitief wanneer aan het volledige trainingsgeld is voldaan (m.u.v. eventuele aangepaste betalingsregelingen na schriftelijk contact).
 • Er wordt geen korting verleend wegens vroegtijdig vertrek en/of niet afgenomen maaltijden (voor zover overeengekomen, m.u.v. Covid-19 annuleringen).
 • De factuur voor meerdaagse programma’s wordt binnen 14 dagen na het overmaken van het trainingsgeld nagezonden. Een factuur voor losse dag-activiteiten wordt alleen op aanvraag nagezonden.
 • Facilitators behouden te allen tijde het recht om deelnemers te weigeren of inschrijvingen te ontbinden.
 • Facilitators gaan er van uit dat deelnemers nuchter (alcohol- en drugsvrij) arriveren en nuchter blijven gedurende de activiteiten.
 • Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder online zelfstandige cursussen/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt deelnemer toegang tot zijn/haar aankoop. De deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 6: ANNULERING

 • Voor het inschrijven bij alle groepen, trainingen, masterclasses, cursussen en andere activiteiten van SoulWork Company zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Je hebt altijd 3 dagen bedenktijd na inschrijving voor een van onze programma’s. Dat betekent dat je altijd binnen 72 uur je inschrijving ongedaan kunt maken zonder enige consequentie – met uitzondering van inschrijvingen binnen 72 uur voor aanvang betreffende programma. Dit kun je schriftelijk doen door een email te sturen naar [email protected] – bij twijfel kan je ook even bellen met ons om te overleggen.
 • Wanneer je je inschrijft voor een programma dat start binnen 72 uur na inschrijving, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden actief.
 • Bij annulering tot 2 maanden voor het begin, brengen we je € 65,- administratiekosten p.p. in rekening. Binnen 2 maanden voor aanvang van de groep rekenen we € 65,- administratiekosten p.p., áls we een voor ons acceptabele vervanger op een wachtlijst hebben. Wanneer we die niet hebben, dan ben je het totale trainingsgeld verschuldigd.
 • Als je tijdens het programma je gehele deelname moet annuleren wegens ziekte, dan ben je ons enkel de kosten voor verblijf, eten & drinken en 65 euro administratiekosten verschuldigd. Je kunt je inschrijving dan verplaatsen naar een volgende editie die gepland staat. Mocht je één sessie er niet bij aanwezig kunnen zijn dan zorgen wij ervoor dat deze opgenomen wordt. Zodat je deze thuis terug kan luisteren.
 • Bij online avonden of losse cursus middagen/avonden geven we geen restitutie bij annulering.

KLACHTEN
Heb je ondanks deze zekerheden toch een klacht over onze voorwaarden, dan kom je als volgt tot een oplossing:
Je meldt je klacht via het contactformulier. Hierin vertel je de aard van de klacht, de betrokken personen, je gewenste oplossing voor je klacht en hoe we contact met je kunnen opnemen. We nemen je klacht in behandeling en nemen binnen 21 dagen contact met je op.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen hierover? Neem dan contact op via het contactformulier.

SoulWork Company begeleidt in het vertrouwen op de ervaringen van je lichaam, waardoor hoofd, hart en ziel weer samenkomen

PRAKTIJK

Middenburcht 116
Utrecht (Vleuten)
KVK: 69938105
RBCZ: 190482R
CAT: CM2167-17-06-19

CAT ademcoach massage therapeut